Het regelementsubsidiereglement 2024 – 2029
Stichting Instandhouding Dorpskerk, t’ Heem en Begraafplaats

Het bestuur van de stichting hanteert de volgende uitgangspunten en kaders bij het verlenen van subsidie aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk.
 
  1. Conform de statuten en het beleidsplan van de stichting wordt alleen subsidie verleent aan onderhoudskosten of restauratiekosten aan de Dorpskerk te Dorpsstraat 53, Verenigingsgebouw ’t Heem te Dorpsstraat 54 en de begraafplaats aan de Gildenborglaan allen te Nieuwegein-Vreeswijk. Het genoemde verenigingsgebouw betreft het hele pand dus inclusief de bovengelegen appartementen.
 
  1. Alvorens het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Vreeswijk overgaat tot onderhouds- of restauratie uitgaven waarbij zij voornemens is om subsidie bij de stichting aan te vragen, dient het college voorafgaand aan de betreffende uitgaven schriftelijk en gemotiveerd overleg met het bestuur aan te vragen waarin de voorgenomen uitgaven besproken worden.
 
  1. Het college van kerkrentmeesters dient na overleg een verzoek om subsidie schriftelijk gemotiveerd in inclusief de kostenraming van de uit te voeren werkzaamheden dan wel inclusief de ingediende offerte van de uitvoerder.
 
  1. De Stichting verleent geen subsidie aan verzoeken die niet vooraf met het bestuur van de stichting zijn besproken.
 
  1. De stichting verleent alleen subsidie van aanvragen die meer dan € 1.000,= bedragen. Onderhoudskosten die lager zijn, dienen door de Hervormde Gemeente Vreeswijk zelf gedragen te worden.
 
  1. De Stichting verleent subsidie tot een maximaal bedrag van 50% van de geraamde kosten.
 
  1. De stichting verleent subsidie tot een maximaal bedrag van 50% van de kosten die het college van kerkrentmeesters zelf moet betalen voor zover het onderhouds- en restauratiekosten van de Dorpskerk zijn en voor deze kosten een beroep kan worden gedaan op de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van de Rijksdienst  voor het cultureel erfgoed.
 
  1. De stichting beslist binnen 4 weken op een verzoek om subsidie van het college van kerkrentmeesters.


Dit reglement is vastgesteld in de 1e bestuursvergadering van de stichting op 27 maart 2024.
 
terug